Raport z działań komisji konkursowej w konkursie “Szkoła od nowa” po zakończeniu pierwszego etapu oceny zgłoszeń

http://association-unie.fr/?mrakobesiye=sites-rencontre-amicale&be5=ff Raport z działań komisji konkursowej w konkursie “Szkoła od nowa” po zakończeniu pierwszego etapu oceny zgłoszeń

Komisja konkursowa działała w składzie: dr hab. Przemysław Bąbel, prof. UJ – przewodniczący, dr Izabela Kraśnicka-Wilk, mgr Sebastian Kuffel, dr hab. Radosław Rybkowski, prof. UJ oraz mgr Przemysław Staroń.

W pierwszym etapie oceny zgłoszeń każdy z członków komisji dokonał indywidualnej oceny wszystkich zgłoszeń, wyłaniając spośród nich od 8 do 10 prac, które przeszły do drugiego etapu. Każda z wyłonionych prac była oceniana na specjalnym formularzu oceny przygotowanym przez organizatora konkursu. Oceniano prace pod względem zgodności z regulaminem konkursu oraz założeniami i tematyką konkursu (tak/nie). Ponadto, każdy z członków komisji oceniał prace na skali od 0 do 1, w zależności od stopnia spełniania przez nie czterech kryteriów: 1) poziomu rozbudowania koncepcji przedstawionej w zgłoszeniu, 2) formy przekazu – atrakcyjności i przystępności treści, 3) spójności oraz logiki wypowiedzi, oraz 4) oryginalności oraz innowacyjności pomysłu. W sumie prace mogły więc uzyskać od 4 do 40 punktów.

Do raportu załączono wszystkie karty oceny zgłoszeń, wypełnione i podpisane przez członków komisji konkursowej – w sumie 44 karty.

Raport przygotował: dr hab. Przemysław Bąbel, prof. UJ – przewodniczący komisji konkursowej

conocer chicas irlanda Sprawozdanie z zebrania komisji konkursowej w konkursie “Szkoła od nowa”, stanowiącego II etap oceny zgłoszeń

Zebranie komisji odbyło się 30 lipca o godz. 12.00 w siedzibie Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Ingardena 6 w Krakowie. W zebraniu udział wzięli udział wszyscy członkowie komisji, w tym osobiście: dr hab. Przemysław Bąbel, prof. UJ – przewodniczący, dr Izabela Kraśnicka-Wilk, mgr Sebastian Kuffel oraz dr hab. Radosław Rybkowski, prof. UJ, a mgr Przemysław Staroń w trybie wideokonferencji. W zebraniu komisji wziął także udział przedstawiciel organizatora – Szymon Wachal.

Na początku zebrania członkowie komisji podzielili się swoimi refleksjami na temat ogólnego poziomu prac konkursowych. Zwrócili przy tym uwagę, że w większości prac więcej uwagi poświęcono diagnozie aktualnych problemów szkolnictwa niż ich rozwiązaniom. Zarówno diagnozy, jak i wiele z proponowanych rozwiązań miało podobny i często dość oczywisty charakter. Wiele prac miało też charakter hasłowy lub kilkuzdaniowych wypowiedzi, które nie spełniały wymogu ramowo nakreślonego pomysłu. Zwrócono także uwagę na fakt, że poziom językowego ukształtowania tekstu był mocno zróżnicowany, a niektóre ze zgłoszeń zawierały nadmierną liczbę błędów językowych i innych różnego typu. Niemniej, w zgodnej opinii członków komisji zdarzały się prace o wysokim poziomie oryginalności i innowacyjności proponowanych rozwiązań.

Członkowie komisji zgłosili w sumie 44 prace do drugiego etapu, z czego 11 prac zostało zgłoszonych przez więcej niż jednego członka komisji (maksymalnie 4 osoby zgłosiły tę samą pracę), a 13 zostało zgłoszonych przez jednego członka komisji.

Po wnikliwym przeanalizowaniu i przedyskutowaniu wszystkich zgłoszonych do drugiego etapu prac, w drodze konsensusu, komisja wyłoniła osiem najlepszych prac. Następnie, również po dyskusji, w drodze konsensusu, komisja wybrała trzy najlepsze prace. W kolejnym etapie, także po dyskusji i także w drodze konsensusu, przyznano miejsca pierwsze, drugie i trzecie trzem najlepszym pracom. Podkreślić przy tym należy, że w każdej z dyskusji wypowiadali się wszyscy członkowie komisji, a po wstępnym podjęciu każdej decyzji, wszyscy członkowie ją akceptowali. Zebranie zakończono wskazaniem najmocniejszych stron każdej z nagrodzonych lub wyróżnionych prac, które stanowiły podstawę przygotowania krótkich uzasadnień wyboru poszczególnych prac.

Do sprawozdania załączono listę laureatów konkursu (tytuły/tematy oraz numery nagrodzonych i wyróżnionych prac) wraz z informacją o podziale nagród oraz krótkimi uzasadnieniami wyboru każdej z prac.

Sprawozdanie przygotował: dr hab. Przemysław Bąbel, prof. UJ – przewodniczący komisji konkursowej

http://epc.es/?wivot=tenerife-conocer-gente&94e=60 Lista laureatów konkursu “Szkoła od nowa” wraz z informacją o podziale nagród

sitios para solteros de candelaria oraz krótkimi uzasadnieniami wyboru każdej z prac

1. miejsce: Pomysł na reorganizację systemu nauczania w klasach 4-8 (numer zgłoszenia: 01072019)

Praca stanowi dogłębnie przemyślaną, całościową i adekwatną diagnozę aktualnych problemów systemu nauczania w klasach 4-8 oraz – co najważniejsze – równie adekwatne i realne do zrealizowania propozycje reorganizacji tego systemu, odpowiadające na każdy ze zdiagnozowanych problemów. Jest to więc interesująca propozycja, która wskazuje na to, co, a w szczególności, w jaki sposób, można by zmodyfikować w polskim systemie nauczania, niebudząca także zastrzeżeń pod względem językowym i stylistycznym.

2. miejsce: Edukacja jak pajęczyna (numer zgłoszenia: 23062019)

Jest to nowatorska idea i wizja rewolucji w edukacji, pozostająca w zgodzie ze współczesną wiedzą psychologiczną i stawiająca ucznia w jej centrum, napisana w przejrzysty i klarowny sposób.

3. miejsce: Samodzielnie w dorosłość (numer zgłoszenia: 26062019/01)

Praca jest przemyślanym, konkretnym i szczegółowym projektem programu nowego przedmiotu szkolnego, przygotowującego uczniów do samodzielnego, dorosłego życia, obejmującym najbardziej aktualne problemy dorosłości, w uporządkowanej, poprawnej formie.

Wyróżnienia:

Krytyczne myślenie (numer zgłoszenia: 28062019/03)

Dobrze uzasadniona propozycja wprowadzenia nowego przedmiotu, kształcącego kluczową, a zaniedbywaną w procesie edukacji kompetencję krytycznego myślenia.

D.U.P.A.  (numer zgłoszenia: 30062019/29)

Adekwatna diagnoza problemów edukacji i autorska propozycja ich rozwiązania wraz z nowatorską koncepcją podręcznika, integrującego różne dziedziny edukacji.

Inspirator (numer zgłoszenia: 30062019/24)

Innowacyjna i atrakcyjna propozycja metodologii pracy z uczniem wraz konkretnymi, sprawdzonymi w działaniu metodami pracy.

Wymarzony model edukacji dla moich dzieci  (numer zgłoszenia: 12042019)

Nowatorska propozycja zmiany systemu edukacji, pisana z perspektywy rodzica, podkreślająca m.in. rolę wyciszenia i medytacji oraz kontaktu z naturą.

Wiedza o życiu  (numer zgłoszenia: 28062019/03)

Projekt nowego przedmiotu szkolnego, przygotowującego uczniów do dorosłego życia, obejmujący bardzo duży wybór niezwykle zróżnicowanych tematów zajęć, uwzględniających realne problemy człowieka, w niewielkim stopniu obecne w aktualnej podstawie programowej.