Regulamin konkursu

http://girlswithclass.ch/?saydovskayaaraviya=rencontre-femme-musulmane-pour-mariage-incha-allah&e7e=27 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs „Podręcznik XXI wieku” (Szkoła od nowa) zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest przez Deweloper Media Sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000661179, NIP: 5252696794, REGON 36646415000000, kapitał zakładowy 5.000,00 zł (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 21.03.2019 o godzinie 23:59:59 i trwa do dnia 30.06.2019 r. do godziny 23:59:59.

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.holistic.news/konkurs (zwanej dalej „Stroną Konkursową”).

4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej: „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

a. jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu,

b. jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

c. jest obywatelem polskim.

6. Przedmiotem Konkursu jest wybór przez Komisję konkursową powołaną przez Organizatora, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu 8 (ośmiu) Uczestników, których wykonane zadanie konkursowe, określone w rozdziale II ust. 10 lit. b Regulaminu zostanie ocenione najwyżej przez komisję konkursową (zwani dalej: „Zwycięzcami”).

7. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

cantankerously II. ZASADY KONKURSU

8. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

9. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z przynajmniej 5 niezależnych ekspertów posiadających odpowiednie stopnie naukowe (przynajmniej dr nauk) lub doświadczenie praktyczne w następujących dziedzinach:

a. nauk społecznych, filozofii, językoznawstwa,

b. liderów praktyki gospodarczej i zarządzania,

c. liderów środowiska dydaktycznego, (zwana dalej ,,Komisją Konkursową”).

10. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:

a. Wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Konkursowej, w tym podanie określonych w nim danych osobowych Uczestnika, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia (oraz kliknięcie w link potwierdzający rejestrację przesłany e-mailem),

b. Przesłanie zgłoszenia do konkursu, którym może być :

  • pomysł – nakreślony ramowo lub rozwinięty – na lepszą organizację edukacji na dowolnym poziomie, poczynając od przedszkola po uniwersytet;
  • pomysł – nakreślony ramowo lub rozwinięty – na zmianę programu lub na nowy przedmiot szkolny na dowolnym poziomie, poczynając od przedszkola po uniwersytet;
  • pomysł – nakreślony ramowo lub rozwinięty – na rozdział „Podręcznika XXI w.”. Będzie on inspiracją do reformy, która dostosuje przestarzały system do współczesnych realiów, da uczniom umiejętności praktyczne i nauczy ich życia w państwie i społeczeństwie.

Diphu Zgłoszenie można przesyłać za pomocą

http://latropaproduce.es/?komocheck=hombres-solteros-a-los-30&3e8=f6 – formularza na Stronie Konkursowej,
– na adres e-mailowy podrecznik21@holistic.news,
– na adres redakcyjny:

               Holistic.news
               Equal Business Park C
               ul. Wielicka 28B
               30-552 Kraków

Treść zgłoszenia nazywamy dalej „Materiałem”.

c. wyrażenie zgody na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu organizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.

11. Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z warunków przedstawionych w ust. 10 powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, tak jakby nie zgłaszał swego udziału w Konkursie.

12. Komisja Konkursowa dokona oceny Materiałów nadesłanych przez Uczestników i wybierze 8 (ośmiu) Zwycięzców.

13. Dokonując wyboru Zwycięzcy Komisja Konkursowa będzie oceniać pomysłowość, oryginalność oraz sposób ujęcia tematu. Członkowie Komisji konkursowej dokonają oceny Materiałów w oparciu o własną wiedzę i doświadczenie.

14. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom po ogłoszeniu wyników.

15. Przesyłając Materiał, Uczestnik oświadcza, że:

a. udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie zgody (licencji) na użytkowanie Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

(i) zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera i przekazywanie techniką cyfrową na nośnikach danych, przesyłania i udostępniania w sieci Internet oraz przechowywania w chmurze danych,

(ii) wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,

(iii) łączenie z innymi utworami lub podział na części,

(iv) wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,

(v) zwielokrotniania technikami drukarskimi, a w szczególności wydawania w postaci książek (w tym e-booków) i czasopism,

(vi) w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego;

b. udziela Organizatorowi wyłącznego prawa do wprowadzenia Materiału do obrotu gospodarczego;

c. udziela zgody na publikację Materiału na warunkach opisanej powyżej licencji w tym także, według wyboru Organizatora,

d. udziela zgody na publikację przez Organizatora na stronach internetowych Organizatora: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Zwycięzcy,

e. jest autorem Materiału oraz, że przysługuje mu całość praw majątkowych oraz niemajątkowych, w szczególności praw autorskich, do Materiału, który zamieszcza i jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń,

f. przesłany Materiał nie narusza praw osób trzecich oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

g. nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z zamieszczonego Materiału, które uniemożliwiałaby zgłoszenie Materiału do Konkursu lub korzystanie z Materiału przez Organizatora,

h. posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z zamieszczonego Materiału.

III. ROZWIĄZANIE KONKURSU

16. Wyłonienie Zwycięzców nastąpi podczas obrad Komisji konkursowej przeprowadzonych po upływie czasu zbierania zgłoszeń. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na niejawnym posiedzeniu Komisji konkursowej, przy czym dopuszczalne jest uczestniczenie przez członków Komisji w posiedzeniu przy pomocy środków zapewniających możliwość komunikowania się na odległość.

17. Wyłonienia Zwycięzców Konkursu dokona Komisja Konkursowa zgodnie z ust. 6.

18. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b. wyłonienie Zwycięzców,

c. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

19. Informacje o osobach Zwycięzców, tj. imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej dnia 1 sierpnia 2019.

20. O przyznaniu nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu 14 dni od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym.

21. Zwycięzcy zobowiązani są do niezwłocznego przekazania Organizatorowi numeru rachunku bankowego na jaki ma zostać wypłacona przyznana nagroda. Nieprzekazanie numeru rachunku bankowego w terminie 1 miesiąca liczonego od daty przekazania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 20, będzie skutkowało przepadnięciem przyznanej nagrody. Przepadek jednej z nagród nie wywołuje zmian w klasyfikacji Zwycięzców, ani przyznania dodatkowych nagród.

IV. NAGRODY

22. Nagrodami w Konkursie dla Zwycięzców są nagrody pieniężne:

a. Pierwsza nagroda 30 000 zł

b. Druga nagroda 15 000 zł

c. Trzecia nagroda 7 500 zł

d. pięć wyróżnień po 1 000 zł każde.

23. Zwycięzca Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej Nagrody określonej w ust. 22 powyżej.

24. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom przelewem na rachunek bankowy wskazany po ogłoszeniu wyników, w kwocie pomniejszonej o zaliczkę na podatek dochodowy, w terminie do miesiąca kalendarzowego liczonego od daty skutecznego przekazania Organizatorowi danych do wypłaty nagrody.

25. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę.

26. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie.

27. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

28. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

29. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Zwycięzców, publikacji danych osobowych Zwycięzców oraz rozpatrywania reklamacji.

30. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prawa te mogą być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. Pozostałe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Organizatora można uzyskać pod następującym adresem internetowym www.holistic.news

31. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

32. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

33. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, poza danymi Zwycięzców, zostaną poddane anonimizacji.

34. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od  opublikowania listy Zwycięzców Konkursu na Stronie Konkursowej.

35. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

36. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

37. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

38. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.).

39. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

IN THE ARTICLES