Polityka Prywatności

Powrót do strony głównej

Ponieważ wyraziłaś/eś chęć otrzymywania naszych treści marketingowych takich jak: m.in. Newsletter i tym samych przekazałeś nam swoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, e-mail, będące jednocześnie Twoimi danymi osobowymi, chcemy przekazać Ci kilka ważnych informacji, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane, w związku z tym działaniem.

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

KTO JEST INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja „FIDUCIA”, ul. Dworkowa 2, 43-300 Bielsko – Biała, NIP: 6793193289, REGON: 385030729, KRS: 0000817648 (dalej: „Administrator”).

W każdej sprawie związanej z przetwarzaniem Twoich danych możesz kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: tel.: +48 535 177 599, e‑mail iod@cavatinahall.pl

2. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH?

DLACZEGO WŁAŚCIWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej/udzielonych przez Ciebie zgody/zgód (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), w celu:

  1. marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Administratora;
  2. przekazywanie treści marketingowych, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, takich jak: telefon lub adres e-mail;
  3. otrzymywania od Administratora drogą elektroniczną na adres e-mail lub SMS informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora,

w zależności od zakresu udzielonej zgody/zgód.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest także uzasadniony interes Administratora, polegający na marketingu bezpośrednim produktów/usług oferowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ TWOICH DANYCH?

Odbiorcami Twoich danych mogą być nasi pracownicy, współpracownicy, inne podmioty współpracujące w zakresie obsługi Fundacji, a także dostawca usług IT.

4. CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE POZA OBSZAR EOG?

Informujemy, że nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG). Jednak w przypadku przekazania Twoich danych do państw trzecich, będziemy stosować odpowiednie instrumenty prawne zapewniające bezpieczeństwo tychże danych.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE?

Twoje dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody/zgód. Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

6. JAKIE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH CI PRZYSŁUGUJĄ?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługują Ci następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do danych, ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • a także prawo do przeniesienia danych.

Możesz również zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO.

Masz także prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora.

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji i nie stosujemy profilowania w odniesieniu do Twoich danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast, niepodanie danych skutkuje, niemożliwością wysyłania do Ciebie naszego Newslettera.

W każdym momencie możesz cofnąć wyrażoną zgodę/zgody, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody/zgód przed jej/ich cofnięciem.