I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Portal Internetowy Holistic.news, na który składają się Usługi zdefiniowane w Rozdziale II (Definicje), udostępniany jest Użytkownikom przez Fundacja „FIDUCIA”, ul. Dworkowa 2, 43-300 Bielsko – Biała, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000817648, NIP: 6793193289, REGON 385030729, zwany dalej Usługodawcą lub „Holistic.news” lub „Portal Holistic.news”

2. Portal Holistic.news działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu Holistic.news poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią. Odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie określają odpowiednie umowy zawierane przez Użytkownika z osobami trzecimi.

4. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Holistic.news. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług lub Serwisów w Portalu Holistic.news, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Z wyłączeniem Usług i Serwisów określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Serwisy i Usługi świadczone w Portalu Holistic.news.

6. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Holistic.news, w szczególności z Usług i Serwisów dostępnych w Portalu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Holistic.news Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

 

II. DEFINICJE

1. Portal Holistic.news – platforma internetowa składająca się ze strony i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością fundacji Fundacji „FIDUCIA” i dostępna pod adresem www.holistic.news lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują Fundacji „FIDUCIA”

2. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu Holistic.news oraz Usług dostępnych w Portalu Holistic.news;

3. Serwisy – wyodrębnione w ramach Portalu Holistic.news serwisy internetowe (www) oferowane Użytkownikom pod poszczególnymi domenami, do których prawa przysługują Fundacji „FIDUCIA”.

4. Partner – każdy podmiot współpracujący z Fundacja „FIDUCIA” na podstawie stosownej umowy;

5. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu Holistic.news, umożliwiające w szczególności:

a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Portal Holistic.news lub Partnerów,

b) korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisów mechanizmów informatycznych,

c) korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet;

6. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO HOLISTIC.NEWS

1. W ramach Portalu Holistic.news Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:

a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez stronę internetową Portalu Holistic.news lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms) lub za pośrednictwem kanałów RSS;

b) zamieszczać Materiały w celu ich prezentowania w Portalu Holistic.news w ramach świadczonej przez Usługodawcę usługi hostingu polegającej na udostępnianiu Użytkownikowi miejsca na serwerach Usługodawcy;

c) korzystać z wyszukiwarek, map itp.;

d) korzystać z Serwisów społecznościowych umożliwiających prezentację osoby Użytkownika, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami w celu wymiany poglądów i informacji, w szczególności w ramach czatów, forów dyskusyjnych itp.;

2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu Holistic.news odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.

3. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu Holistic.news dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Portalu Holistic.news w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu Holistic.news dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Portalu Holistic.news.

4. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.

5. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu, o których mowa w Rozdziale I pkt.6 niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu Holistic.news jest bezpłatne. 

6. W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt.7 poniżej. 

7. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu Holistic.news treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu Holistic.news i prezentowanych w nim Materiałów.

8. Portal Holistic.news zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Portalu, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Portalu.

9. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem Holistic.news prosimy kierować na adres: redakcja@holistic.news

 

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Portal Holistic.news oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu Holistic.news, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).

2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu Holistic.news przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu Holistic.news utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu Holistic.news Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu Holistic.news oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:

a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu Holistic.news lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu Holistic.news lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;

b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

5. Zamieszczając Materiały w Portalu Holistic.news Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu Holistic.news i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU INTERNETOWEGO HOLISTIC.NEWS

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu Holistic.news zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:

a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;

c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;

d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;

f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,

g) nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisów / Portalu Holistic.news.

2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu Holistic.news Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu Holistic.news treści o charakterze bezprawnym.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:

a) sposób, w jaki Użytkownik korzysta z Portalu Holistic.news i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

b) Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu Holistic.news przez Użytkownika;

c) szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;

d) informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu Holistic.news, za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika oraz za ich przydatność dla Użytkownika. 

2. Użytkownik jest świadomy  zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkownika, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego hasła do określonych Usług.

3. Usługodawca:

a) dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług i Serwisów odbywało się zgodnie z Regulaminem i spełniało wszystkie wymagania określone w regulaminach poszczególnych Serwisów, Usług, jednocześnie Usługodawca informuje, iż mogą wystąpić problemy z dostępem do Usług, Serwisów, w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci niezgodnymi z wymaganiami wskazanymi w poszczególnych regulaminach Usług, Serwisów;

b) informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi dostęp do Usług, Serwisów bądź wpływać na ich jakość;

c) zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom  dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu Holistic.news treści (Materiałów), w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści  prezentowanych w Portalu Holistic.news, w tym, w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu.

d) ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usług, Serwisów.

 

VII. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W PORTALU INTERNETOWEGO HOLISTIC.NEWS

1.    Dostęp i korzystanie z Portalu Holistic.news (Usług/Serwisów) możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji. W celu pełnego wyświetlania treści Portalu Holistic.news niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej. Zalecane jest aby Użytkownik przed skorzystaniem z Usług Portalu Holistic.news sprawdzał czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.

2. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.

 

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu Holistic.news w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu Holistic.news. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności Fundacji „FIDUCIA” dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie holistic.news

 

IX. DANE OSOBOWE

1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu Holistic.news Użytkownik może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu Holistic.news. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015, 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, 1422 z późn. zm.).

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja „FIDUCIA” z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Dworkowa 2 (43-300 Bielsko – Biała), o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej Usługi nie stanowi inaczej.

3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Usługodawcy na adres Fundacja „FIDUCIA”, ul. Dworkowa 2, 43-300 Bielsko – Biała lub wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres: iod@cavatinahall.pl. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

 

X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Każdemu Użytkownikowi Portalu Holistic.news przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu Holistic.news.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: redakcja@holistic.news lub listownie na adres: Fundacja „FIDUCIA”, ul. Dworkowa 2, 43-300 Bielsko – Biała.

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji. 

6. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Sądzie Polubownym w Krakowie przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/staly_sad_polubowny. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

7. Wszelkie informacje o naruszeniach należy kierować na adres redakcja@holistic.news.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług, Serwisów Portalu Holistic.news jest prawo polskie.

2. Spory pomiędzy Usługodawcą a konsumentem dotyczące świadczenia poszczególnych Usług mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U.  z 2009r. Nr  151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

3. Sprawa sporna pomiędzy Usługodawca a konsumentem może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Z zastrzeżeniem zdania następnego, Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.

5. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w Portalu Holistic.news. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Portalu Holistic.news. Po ukazaniu się, pod adresem www.holistic.news lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Portalu Holistic.news, informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Usług lub Serwisów po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

Kraków, dnia 02 marca 2023 r.