Regulamin konkursu na Esej

Powrót do strony głównej

Organizator: Fundacja Fiducia, ul. Dworkowa 2, 43-300 Bielsko-Biała

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: „Regulaminem”) określa warunki, na jakich Fundacja Fiducia organizuje konkurs na esej literacki (dalej: „Esej”, „Utwór” lub „Praca konkursowa”) na jeden z trzech tematów ogłoszonych w punkcie II poniżej. 
 2. Regulaminu obowiązane są przestrzegać wszystkie osoby, które dokonały zgłoszenia poprzez przesłanie pracy konkursowej na podany w Regulaminie adres e-mail.
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 • Nagrodzie – należy przez to rozumieć pieniądze lub publikacje książkowe stanowiące formę uznania, za zwycięstwo lub wyróżnienie w niniejszym Konkursie;
 • Uczestnik – należy przez to rozumieć, każdą osobę, która wyrazi chęć wzięcia udziału w Konkursie, poprzez przesłanie Pracy konkursowej na adres e-mail: konkurs@holistic.news w tytule wpisując: „Konkurs”;
 • Organizator – należy przez to rozumieć Fundację Fiducia, która podjęła się organizacji Konkursu na esej i przyznania nagród dla Zwycięzców, wskazanych przez Komisję Konkursową;
 • Komisja Konkursowa – należy przez to rozumieć, powołaną przez Organizatora komisję, w składzie trzech osób, która dokona wyboru Zwycięzców / Laureatów Konkursu;
 • Zwycięzca Konkursu – należy przez to rozumieć, osobę, której Esej na dany temat, został wybrany jako najlepszy przez Komisję Konkursową; Komisja podejmując decyzje będzie kierowałą się wartością merytoryczną Utworu, który powinien odwoływać się do idei Humanizmu, Prawdy oraz Dobra; brane pod uwagę będą też oryginalność formy, poprawność językowa oraz siła przekazu;
 • Esej – należy przez to rozumieć formę literacką, utwór, stworzony przez autora, na którykolwiek z podanych w pkt. II tematów.
 • RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 1. Celem Konkursu jest aktywizowanie studentów oraz dorosłych, propagowanie czytelnictwa oraz rzetelnego dziennikarstwa, kształtowanie postaw prospołecznych, szacunku do innych osób, uwrażliwienie wszystkich odbiorców oraz twórców na idee Prawdy, Dobra, Piękna i Humanizmu;
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

II. ORGANIZACJA I HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Konkurs jest kierowany do osób powyżej 18 lat.
 2. Konkurs zostaje ogłoszony na stronie www.holistic.news oraz w mediach społecznościowych wraz z niniejszym Regulaminem.
 3. Każdy Uczestnik, ma możliwość przesłania jednego Eseju, na każdy z podanych poniżej tematów:
 • Humanizm. Jaką drogę powinniśmy obrać w XXI wieku i jakie wartości rozwijać? 
 • Czy przedsiębiorstwa mogą wnosić prawdziwą wartość w życie  społeczeństwa? 
 • Czego powinna uczyć szkoła w dobie powszechnej automatyzacji, sztucznej inteligencji i postępującej technologizacji?
 1. Uczestnik zgłasza chęć udziału w Konkursie poprzez przesłanie napisanego przez siebie Eseju na adres e-mail: konkurs@holistic.news w tytule wiadomości wpisując: Konkurs. Poprzez przesłanie pracy Uczestnik deklaruje, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 2. W wiadomości zawierającej Pracę konkursową powinno znaleźć się imię i nazwisko Autora/Autorki oraz krótka informacja biograficzna, która w przypadku zdobycia nagrody/wyróżnienia i publikacji Eseju na stronie www.holistic.news zostanie zamieszczona pod nim.
 3. Pracę konkursową należy przesłać w formacie PDF oraz DOC lub DOCX.
 4. Zakończenie przyjmowania zgłoszeń nastąpi dnia 2 czerwca 2024 r. 
 5. Ocena prac konkursowych przez Komisję Konkursową nastąpi do dnia 1 lipca 2024 r. 
 6. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi poprzez umieszczenie informacji na stronie www.holistic.news oraz poprzez bezpośrednią informację wysłaną na e-mail zwycięzców i wyróżnionych.
 7. W skład Komisji Konkursowej będą wchodziły trzy osoby, które wspólnie wybiorą Zwycięzcę Eseju na każdy temat.

III. WYMAGANIA ESEJU

 1. Każda praca zgłoszona na Konkurs zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie II, powinna być poprawna pod kątem językowym, zawierać tytuł, wprowadzenie i śródtytuły. Objętość Pracy konkursowej powinna wynosić między 7-10 tys. znaków liczonych ze spacjami.
 2. Esej, przesłany na Konkurs nie może być wcześniej publikowany, a Uczestnik zgłaszający musi być jego jedynym autorem.
 3. W razie korzystania z publikowanych wcześniej prac innych autorów Uczestnik konkursu musi dołączyć do Eseju bibliografię.

IV. NAGRODY

 1. Organizator wyznacza dla Zwycięzców nagrody pieniężne w wysokości: 1.000,00 zł dla każdej osoby, której Praca konkursowa, została wybrana i uznana za najlepszą w danym temacie. 
 2. Organizator ponadto postanowił przyznać dodatkową nagrodę w wysokości 2.000,00 zł dla Pracy konkursowej, którą Komisja Konkursowa jednogłośnie uzna za najlepszą spośród wszystkich nadesłanych prac. 
 3. Spośród zgłoszonych prac Organizator wybierze również dowolną ilość Esejów wyróżnionych, których Autorom wręczy darmowe bilety na konferencję Holistic Talk oraz publikacje książkowe.
 4. Organizator opublikuje na stronie www.holisticnews.pl oraz w wersji drukowanej w magazynie Holistic News, prowadzonym przez Fundację Fiducia, wybrane Prace konkursowe.
 5. Komisja Konkursowa może zrezygnować z przyznania nagród, jeśli uzna, że poziom zgłoszonych Prac konkursowych nie spełnia oczekiwanego poziomu merytorycznego.

V. PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik oświadcza, że w dniu przesłania Pracy konkursowej, jest on wyłącznie uprawniony w zakresie majątkowych i osobistych praw autorskich oraz że powstały na potrzeby Konkursu Utwór/Esej nie narusza praw autorskich ani dóbr osobistych osób trzecich. 
 2. Z chwilą przesłania przez Uczestnika Pracy konkursowej, Organizator nabywa nieodpłatnie licencję niewyłączną (w szczególności do: publikowania na stronach internetowych Fundacji Fiducia, Holistic News, Holistic Talk oraz Holistic Think Tank, w mediach społecznościowych, rozpowszechniania w magazynach drukowanych wydawanych przez Fundację i innych form rozpowszechniania utworu z zachowaniem autorskich praw majątkowych Twórcy) do wszystkich przesłanych Prac konkursowych. Natomiast w odniesieniu do Prac konkursowych nagrodzonych, Organizator, z chwilą wydania Nagrody, uzyskuje prawa majątkowe, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
 • używanie oraz wykorzystanie w całości lub części na potrzeby własne lub osób trzecich;
 • w zakresie zwielokrotniania – wytwarzanie wszelkimi technikami,
 • w zakresie obrotu egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu w każdej postaci, użyczanie lub najem egzemplarzy;
 • wprowadzanie Utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania utworów w ramach ww. sieci;
 • nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i niekodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;
 • równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację radiową lub telewizyjną; 
 • publiczne wykonywanie lub odtwarzanie, w tym możliwość wykorzystywania w trakcie szkoleń i prezentacji prowadzonych przez Fundację Fiducia;
 • w zakresie rozpowszechniania Utworu lub jego fragmentów w sposób inny niż mowa powyżej – nadawanie, reemitowanie oraz odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieciach Internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;
 • wykorzystanie w filmach i innych utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych, utworach scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych w inny sposób; 
 • wykorzystanie w połączeniach telefonicznych i teleinformatycznych, w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP) oraz audiowizualnych.
 1. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę, aby jego imię i nazwisko, w całości lub pod postacią dowolnych fragmentów – były wykorzystywane w Utworze oraz materiałach związanych z Utworem oraz w innych transmisjach lub komunikatach tworzonych lub rozpowszechnianych przez Organizatora lub przez inne podmioty w związku z Utworem.
 2. Zgoda (upoważnienie), o której mowa powyżej, dotyczy wielokrotnego (nieograniczonego pod względem ilościowym, czasowym i terytorialnym) wykorzystywania imienia i nazwiska Zwycięzcy, na wszystkich znanych polach użytkowania lub eksploatacji związanych z Utworem. 
 3. Zgoda (upoważnienie), o której mowa powyżej, obejmuje również rozpowszechnianie imienia i nazwiska, w celach reklamowych i promocyjnych, tj. w celu reklamy lub promocji Utworu – na wszystkich znanych polach użytkowania związanych z Utworem. Dotyczy to w szczególności publicznego użytku lub wyświetlania, marketingu oraz dystrybucji za pośrednictwem sieci multimedialnych i Internetu i/lub w prasie drukowanej i czasopismach, w ramach usług telekomunikacyjnych, także w taki sposób, aby każdy miał dostęp do wizerunku, głosu, wypowiedzi i/lub danych osobowych Zwycięzcy w wybranym przez siebie miejscu i czasie.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz na innych nośnikach elektronicznych i tradycyjnych nadesłanych Prac konkursowych.
 5. W przypadku, gdy Organizator poweźmie uzasadnione podejrzenie co do naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich, przez Uczestnika konkursu, może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu go z udziału w Konkursie.  

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator wskazuje, że w związku z organizowanym konkursem posiada status Administratora Danych Osobowych. Administrator wyznaczył adres kontaktowy w sprawach związanych z ochroną danych osobowych dla osób, których dane dotyczą: ul. Dworkowa 2, 43-300 Bielsko-Biała.
 2. Celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może się Pani/Pan z nim skontaktować:
 • elektronicznie pod adresem e-mail: iod@cavatinahall.pl lub
 • telefonicznie pod nr telefonu: +48 535 177 599.
 1. W związku z przeprowadzonym konkursem Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, co stanowi uzasadniony interes administratora, który polega na umożliwieniu Uczestnikom udziału w konkursie, w celu wzięcia w nim udziału, umożliwieniu przeprowadzeniu konkursu, opublikowaniu informacji o Zwycięzcach oraz archiwizację dokumentów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest również zgoda Uczestnika wyrażona w dobrowolnym udziale w Konkursie, poprzez nadesłanie Pracy konkursowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
 2. Odbiorcami danych osobowych, Uczestników Konkursu mogą być: członkowie Komisji Konkursowej, osoby wspomagające Administratora od strony techniczno-informatycznej, osoby wydające i odwiedzające stronę WWW Administratora, który ma prawo opublikować prace Uczestników na swojej stronie WWW, księgowość.
 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, może wiązać się z się z transferem tych danych do krajów o niższym poziomie ochrony danych niż w Unii Europejskiej (tzw. państw trzecich), takich jak np. Stany Zjednoczone. W każdym takim przypadku Administrator zapewni:
 • zgodność transferu danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego z przepisami RODO,
 • odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności pracowników, których te dane dotyczą.
 1. Administrator zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych transferowanych do państw trzecich w szczególności poprzez stosowanie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych ochrony danych osobowych.
 2. Dane osobowe Uczestników konkursu zostaną usunięte, jeśli przechowywanie danych osobowych nie jest już konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Zasadniczo przechowujemy dane osobowe przez okres: 
 • realizacji zawartych umów i do czasu ich prawidłowego rozliczenia,
 • realizacji prawnych obowiązków w zakresie ich przechowywania (wskazanych np. przez przepisy podatkowe i rachunkowe),
 • do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń z zawartych umów oraz niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń,
 • niezbędny do udokumentowania przed organami nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na nas,
 • do czasu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (kiedy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu).
 1. W związku z faktem, że Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników wskazujemy, że każdemu Uczestnikowi przysługują następujące prawa: 
 • uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe oraz do uzyskania dostępu do tych danych,
 • sprostowania błędnych danych osobowych i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO,
 • ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych przepisami RODO,
 • przenoszenia danych w przypadkach określonych przepisami RODO,
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, np. w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 • wycofania swojej zgody w dowolnym momencie (jeśli przetwarzanie danych osobowych jest oparte na zgodzie). Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem.
 1. Czyniąc zadość wymaganiom określonym w art. 13 ust.1 i 2 RODO, Organizator wskazuje również, że podanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w organizowanym Konkursie. Organizator nie poddaje danych osobowych Uczestników profilowaniu.

Bielsko-Biała, 21 marca 2024 r.